Koupě nemovitosti a rodinná domácnost

Prosinec 7, 2023

Termín rodinná domácnost nalezneme v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále OZ) a nahrazuje předchozí označení společná domácnost. Pod tímto pojmem se rozumí trvalé soužití manželů, partnerů nebo rodičů s dětmi. Podmínkami existence rodinné domácnosti jsou trvalé soužití výše uvedených osob a podílení se na nákladech a fungování domácnosti.

Proč je třeba při koupi nemovitosti věnovat pozornost pojmu rodinná domácnost? Na to nám odpovídá §747,odst.1OZ:

„Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.“

Z tohoto odstavce OZ je zřejmé, že jde o situaci, kdy danou nemovitost vlastní pouze jeden manželů, tj. v katastru nemovitostí je uveden jako jediný vlastník jeden z manželů, partnerů či rodičů dětí. V případě, že tento vlastník nemovitosti tvoří s dalšími osobami rodinnou domácnost, tj. trvale žijí v dané nemovitosti a společně se podílejí na nákladech a fungování domácnosti, je zapotřebí, aby s prodejem této nemovitosti vyslovil písemný souhlas také druhý z manželů, resp. partnerů, který tuto nemovitost nevlastní. Pokud by kupující takové nemovitosti na její koupi žádal o hypotéční úvěr, je víc pravděpodobné, že příslušná banka by písemný souhlas druhého manžela či partnera vyžadovala a bez tohoto souhlasu by hypotéku neposkytla. Jestliže by kupující hradil kupní cenu z vlastních zdrojů, obchod by se mohl uskutečnit, ale kupní smlouva by byla relativně neplatná. Relativní neplatnost v tomto případě znamená, že kupní smlouva je platná, pokud se oprávněná osoba (zde manžel/ka či partner/ka, který nevlastní nemovitost a nedal souhlas k prodeji) v maximálně tříleté lhůtě aktivně nedovolá neplatnosti kupní smlouvy u soudu. Tato tříletá lhůta běží ode dne, kdy se manžel či partner nevlastnící nemovitost o prodeji nemovitosti dozvěděl nebo dozvědět mohl. V případě uplatnění relativní neplatnosti kupní smlouvy se tak kupující dostává do situace, kdy ačkoli koupil nemovitost v dobré víře, je velká pravděpodobnost, že soud rozhodne o neplatnosti této kupní smlouvy. Dle soudní judikatury má rodinná domácnost přednost před dobrou vírou kupujícího, že totiž koupil nemovitost od jediného vlastníka bez právní vady. Je třeba si uvědomit, že katastrální úřad při vkladovém řízení nezkoumá rodinné poměry prodávajícího, tj. zda jako jediný vlastník tvoří s dalšími osobami rodinnou domácnost.